Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach.
Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Regulamin sklepu

Regulamin sprzedaży internetowej przez AMIGA FX TRADING


§ 1
Definicje

1. Sklep internetowy - działająca pod adresem http://wlokna-krosno.com.pl platforma prowadzona przez AMIGA FX TRADING . Przedmiotem działalności sklepu internetowego jest sprzedaż towarów szklanych, z włókna szklanego.

AMIGA FX TRADING Michał Gąsior 38-406, ul. Młynek 9b, zarejestrowana w Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
NIP 6842348190, tel. 790437934, 532529184, e-mail:sklep@wlokna-krosno.com.pl Kontakt z e-Sklepem odbywa się: telefonicznie pod nr tel. 532529184, drogą elektroniczną (e-mail) pod adresem: sklep@wlokna-krosno.com.pl lub za pośrednictwem formularza kontaktowego znajdującego się w zakładce „kontakt” na stronie internetowej Sklepu.

2. Regulamin – warunki i zasady sprzedaży przez AMIGA FX TRADING towarów w sklepie internetowym.

Regulamin znajduje odpowiednie zastosowanie do sprzedaży towarów w drodze zamówień składanych przez kupujących do sklepu internetowego z wykorzystaniem poczty elektronicznej oraz do sprzedaży towarów przez AMIGA FX TRADING na portalu allegro.pl.

3. Konto – bezpłatna usługa elektroniczna świadczona przez AMIGA FX TRADING dla Kupującego przez czas nieokreślony, polegająca na prowadzeniu dla Kupującego konta w sklepie internetowym. Konto jest oznaczane indywidualnym loginem i hasłem przez Kupującego i stanowi zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym AMIGA FX TRADING, w którym gromadzone są dane Kupującego w tym informacje o złożonych zamówieniach. Kupujący może rozwiązać umowę usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym bez podania przyczyny za 30 dniowym okresem wypowiedzenia w drodze oświadczenia w formie pisemnej wysłanego na adres AMIGA FX TRADING wskazany na wstępie regulaminu lub w drodze elektronicznej na adres e-mail: sklep@wlokna-krosno.com.pl. Kupujący może odstąpić od umowy prowadzenia konta na zasadach określonych w § 4 Regulaminu.

4. Korzystanie ze Sklepu Internetowego przez Kupującego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny Kupującego następujących minimalnych wymagań technicznych:

a) Internet Explorer w wersji 7.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies lub

b) Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies, c) Minimalna rozdzielczość ekranu 1024x768 pikseli.

§ 2

1. Kupujący składa zamówienie, wskazując na towar, którym jest zainteresowany, za pomocą opcji „do koszyka”.

2. Szczegółowy opis towarów i ich cen jednostkowych znajduje się na stronie sklepu internetowego.

3. Ceną wiążącą dla kupującego i AMIGA FX TRADING jest cena widoczna na stronie internetowej w momencie złożenia przez kupującego zamówienia na dany towar. Ceny towarów podane w sklepie internetowym są ważne tylko w ofercie internetowej tego sklepu przez okres dostępności towarów. Podane ceny są cenami zawierającymi podatek VAT (ceny brutto).

4. Warunkiem koniecznym do zrealizowania zamówienia jest poprawne wypełnienie przez kupującego formularza zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego.

5. W zamówieniu (w koszyku), kupujący wskazuje:
a) zamawiany towar,

b) imię i nazwisko lub firmę kupującego, adres na jaki ma być dostarczony towar, adres e-mail na który zostanie wysłane przez sklep internetowy potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji oraz numer telefonu, ewentualne dane do faktury VAT,

c) sposób dostawy,

d) sposób i termin zapłaty za zamówienie.

6. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia na towar o innych cechach jednostkowych (zamówienie indywidualne) tylko po wcześniejszej konsultacji z obsługą sklepu internetowego na podany w sklepie internetowym adres e-mail.

7. W chwili składania zamówienia kupujący zostaje poinformowany o kosztach dostawy towaru.

Koszt dostawy towaru jest podany w kwocie zawierającej podatek VAT i jest uzależniony od wartości zamówienia i wybranej formy płatności oraz wagi towaru. Koszt dostawy towaru jest ponoszony przez kupującego.

8. Kupujący składa zamówienie używając przycisku „składam zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

9. Dostawa towaru realizowana jest tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na adres podany przez kupującego przy składaniu zamówienia.

10. Kupujący zobowiązany jest do zapłaty ceny za zamówiony towar, w tym za koszty dostawy, w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy, z zastrzeżeniem, gdy płatność następuje przy odbiorze. Kupujący ma możliwość skorzystać z następujących form płatności:

a) przelewem bankowym - kupujący wpłaca na numer konta bankowego wskazany przez sklep internetowy kwotę będącą sumą kosztów dostawy danego towaru i ceny towaru,

b) płatność przy odbiorze:

- za pobraniem - w przypadku przesyłania towaru za pośrednictwem przewoźnika (kuriera) kupujący przy odbieraniu przesyłki płaci gotówką kwotę będącą sumą kosztów dostawy danego towaru oraz ceny towaru,

- gotówką - płatność za dany towar jest możliwa w przypadku osobistego odbioru towaru przez kupującego w siedzibie firmy .

c) płatność PayU - szybki przelew bankowy ( przedpłata )

11. Minimalny czas trwania zobowiązań konsumenta wynikający z zawarcia umowy sprzedaży wynosi 30 dni.

§ 3
Realizacja zamówienia

1. Przyjęcie zamówienia do realizacji potwierdzane jest przez  AMIGA FX TRADING pocztą elektroniczną do 3 dni roboczych od daty złożenia zamówienia przez kupującego na adres e-mail kupującego podany podczas składania zamówienia.

2. W sytuacji gdy zrealizowanie dostawy zamówienia jest niemożliwe z powodu braku dostępności towaru, sklep internetowy informuje o tym fakcie niezwłocznie kupującego. Kupujący może zgłosić według swego wyboru zmianę terminu dostawy, zmianę bądź anulowania zamówienia.

3. Towar można odebrać osobiście - jeśli taka opcja została wybrana przy składaniu zamówienia - w siedzibie AMIGA FX TRADING w Odrzykoniu przy ul. Młynek 9b.

4. Zamówiony towar jest dostarczany kupującemu za pośrednictwem przewoźnika (kurier) na adres

skazany przez kupującego podczas składania zamówienia. Przesyłka jest ubezpieczona i odpowiednio oznaczona.

5. Dostawa towaru następuje tylko w dni robocze (od poniedziałku do piątku). Towar jest dostarczany w zależności od dostępności w ciągu 48 godzin od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia w dni robocze lecz nie później niż do 5 dni roboczych. W przypadku zamówienia z odbiorem osobistym, towar będzie gotowy do odbioru w siedzibie AMIGA FX TRADING w ciągu maksymalnie 4 dni roboczych od daty potwierdzenia przyjęcia zamówienia. W przypadku wybrania przez kupującego sposobu płatności w formie przelewu bankowego, realizacja dostawy towaru rozpocznie się w następny dzień roboczy po zaksięgowaniu należności na rachunku bankowym AMIGA FX TRADING

6. W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, AMIGA FX TRADING zaleca w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz niezwłocznie skontaktować się z AMIGA FX TRADING w celu wyjaśnienia sprawy.

7. Kupujący nie będący konsumentem jest zobowiązany do:

a) zbadania towaru w obecności kuriera czy nie doszło do uszkodzenia towaru w trakcie przewozu oraz czy towar nie zawiera braków ilościowych, na okoliczność czego powinien zostać sporządzony w obecności kuriera protokół, zawierający wyszczególnienie uszkodzeń lub

braków oraz datę i godzinę, pod rygorem uznania, że towar został doręczony bez uszkodzeń powstałych w trakcie przewozu lub bez braków ilościowych.

b) zbadania towaru w terminie 3 dni od dnia odbioru co do występowania wad jawnych pod rygorem utraty prawa do późniejszego zgłoszenia reklamacji,

c) powiadomienia AMIGA FX TRADING o wadach jawnych lub ukrytych w terminie trzech dni od dnia ich wykrycia po rygorem utraty prawa do późniejszego zgłoszenia reklamacji.

8. W przypadku kupującego nie będącego konsumentem, odpowiedzialność AMIGA FX TRADING za wyrządzoną szkodę w związku z realizacją złożonego zamówienia i zawartej umowy jest ograniczona do rzeczywistej wartości szkody z wyłączeniem utraconych korzyści.

§ 4
Odstąpienie od umowy przez kupującego będącego konsumentem

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, kupujący będący konsumentem może bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów w wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35 ustawy o prawach konsumenta odstąpić od umowy sprzedaży w terminie 14 dni od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku gdy umowa obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części. Konsument może odstąpić od umowy składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

2. Konsument może odstąpić od umowy: prowadzenia konta w sklepie internetowym oraz newslettera, w terminie 14 dni od dnia zawarcia każdej z umów.

3. Oświadczenie o odstąpieniu można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może nastąpić poprzez wysłanie oświadczenia w formie pisemnej na adres: 38-406 Odrzykoń ul. Młynek 9 b, jak również drogą elektroniczną na adres e-mail: sklep@wlokna-krosno.com.pl lub na stronie internetowej Sklepu internetowego.

5. AMIGA FX TRADING ma obowiązek niezwłocznego przesłania konsumentowi na trwałym nośniku potwierdzenia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

6. AMIGA FX TRADING niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwróci konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy. AMIGA FX TRADING zwróci płatności przy użyciu tego samego sposobu zapłaty, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

7. Jeżeli AMIGA FX TRADING nie zaproponował, że sam odbierze rzecz od konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz AMIGA FX TRADING lub przekazać ją osobie upoważnionej przez AMIGA FX TRADING do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że AMIGA FX TRADING zaproponował, ze samo odbierze rzecz. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.


1 art. 33 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: „Jeżeli konsument wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez przedsiębiorcę, przedsiębiorca nie jest zobowiązany do zwrotu konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.”

art. 34 ust. 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: „Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy, chyba że przedsiębiorca, zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów”.

art. 35 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta: „1. Jeżeli konsument wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 ust. 3 i art. 21 ust. 2, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. 2. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.”


9. Konsument ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy do AMIGA FX TRADING (koszt zwrotu rzeczy do AMIGA FX TRADING w wyniku odstąpienia od umowy), chyba że AMIGA FX TRADING zgodził się je ponieść lub nie poinformował konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów.

10. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonalności rzeczy, chyba że AMIGA FX TRADING nie poinformował konsumenta o prawie odstąpienia od umowy zgodnie z wymaganiami art. 12 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.

11. Konsument nie ponosi żadnych kosztów poniesionych przez AMIGA FX TRADING w przypadku odstąpienia przez konsumenta od umowy usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym czy umowy usługi newslettera, gdy wykonywanie tych usług na wyraźne żądanie konsumenta ma się rozpocząć, przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. Konsument nie ponosi również żadnych kosztów w przypadku odstąpienia od tych umów po upływie terminu do odstąpienia od którejkolwiek z nich.

12. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

1) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
11) zawartej w drodze aukcji publicznej;

12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem term
odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§ 5
Rękojmia za wady

1. AMIGA FX TRADING ma obowiązek dostarczenia towaru bez wad. AMIGA FX TRADING odpowiada za wady towaru zgodnie z przepisami ustawy z dnia 23 kwietnia 1963 r. Kodeks cywilny (Dz.U. 2014.121 ze zmianami)

2. W przypadku sprzedaży nie będącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie cywilnym.

3. AMIGA FX TRADING nie udziela gwarancji na towar.
4. Reklamacje z tytułu rękojmi można złożyć w formie pisemnej na adres AMIGA FX TRADING: 38-406 Odrzykoń,
ul. Młynek 9b lub w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@wlokna-krosno.com.pl

5. Kupujący, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany na koszt AMIGA FX TRADING dostarczyć rzecz wadliwą do siedziby AMIGA FX TRADING na adres: 38-406 Odrzykoń, ul. Młynek 9b. Prosimy nie odsyłać produktów bez uprzedniego poinformowania nas o tym, gdyż większość problemów da się rozwiązać bez odsyłania przedmiotu.

6. AMIGA FX TRADING rozpoznaje reklamację z tytułu rękojmi w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Jeżeli w ciągu 14 dni AMIGA FX TRADING nie ustosunkuje się do żądań Kupującego, oznacza to, że żądanie to AMIGA FX TRADING uznał za uzasadnione.

§ 6

 Sklep internetowy może anulować zamówienie kupującego nie będącego konsumentem, jeżeli:

a) kupujący jako formę płatności wybrał przelew, a kwota należności za zamówienie nie zostanie zaksięgowana na koncie AMIGA FX TRADING do 7 dni kalendarzowych od daty otrzymania przez kupującego potwierdzenia zamówienia,

b) kupujący wybrał odbiór osobisty towaru w siedzibie AMIGA FX TRADING i nie dokonał odbioru w terminie do 7 dni kalendarzowych od ustalonej daty odbioru,

2. Kupujący przy sprzedaży nie będącej konsumencką, może anulować zamówienie w przypadku nieotrzymania zamówionego towaru po upływie 21 dni roboczych od momentu potwierdzenia przyjęcia zlecenia do realizacji, a w innym przypadku, gdy AMIGA FX TRADING wyrazi na to zgodę.

3. W przypadkach określonych powyżej, jeżeli kwota należności została już zapłacona, AMIGA FX TRADING zwraca ją kupującemu przy sprzedaży nie będącej konsumencką, bez odsetek w terminie do 14 dni od daty anulowania zamówienia.

§ 7
Newsletter sklepu internetowego

1. Kupujący ma możliwość zaprenumerowania newslettera sklepu internetowego, będącego gazetką elektroniczną wydawaną przez sklep internetowy, w której zamieszczane są m.in. informacje na temat oferty sklepu internetowego, promocji i konkursów.

2. Newsletter jest wysyłany pocztą elektroniczną tylko do osób, które wyraziły chęć jego otrzymywania.

3. Newsletter jest bezpłatną usługą elektroniczną świadczoną przez AMIGA FX TRADING dla Kupującego za pomocą poczty elektronicznej przez sklep internetowy.

4. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej newsletter jest zawierana na czas nieoznaczony.

5. Kupujący może w każdym czasie zrezygnować z prenumeraty Newslettera poprzez jej rozwiązanie ze skutkiem natychmiastowym bez podawania jakiejkolwiek przyczyny w drodze złożenia oświadczenia w formie pisemnej na adres AMIGA FX TRADING wskazany na wstępie Regulaminu lub w drodze elektronicznej na adres e-mail: sklep@glass-you.pl

6. Kupujący może odstąpić od umowy newslettera sklepu internetowego, na zasadach określonych w
§ 4 Regulaminu.

§ 8
Ochrona danych osobowych

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest AMIGA FX TRADING Michał Gąsior z siedzibą w Odrzykoniu przy ul.Młynek 9b, 38-406 Odrzykoń, posługujący się adresem e-mail: sklep@wlokna-krosno.com.pl

2. W sprawach związanych z Państwa danymi proszę o kontakt e-mail: sklep@wlokna-krosno.com.pl

3. Pani/a dane osobowe będą przetwarzane w celu zawarcia i wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (prowadzenie konta w sklepie) oraz w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży na podstawie art. 6 ust. 1 lit b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1; dalej Rozporządzenie 2016/679). Pani/a dane będą także wykorzystywane w celu sprawdzenia wiarygodności płatniczej oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit f Rozporządzenia 2016/679.

4. Dane pozyskane w związku z zapisaniem się na newslettera będą przetwarzane w celu: prowadzenia wysyłki newslettera, prowadzenia wysyłki informacji handlowej, prowadzenia działań marketingowych na podstawie udzielenia zgody.

5. Dane w celu prawidłowej realizacji usług określonych w regulaminie mogą być udostępniane: firmom kurierskim, które będą dostarczać przesyłki do Państwa, nabywcom wierzytelności, którym AMIGA FX TRADING Michał Gąsior zbył przysługujące należności, kancelariom prawnym, którym AMIGA FX TRADING Michał Gąsior zlecił np. prowadzenie postępowania, Biurom Informacji Gospodarczej, którym AMIGA FX TRADING Michał Gąsior przekazał informacje o istniejących zobowiązaniach, bankom.

6. Dane będą przechowywane przez okres 5 lat.

7. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania.

8. Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofania. Skorzystanie z prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie które miało miejsce do momentu wycofania zgody.

9. Mają Państwo także prawo do przenoszenia danych.

10. Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

11. Administrator informuje także o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji. Następujące decyzje są podejmowane w sposób zautomatyzowany: profilowanie wykonywane jest w oparciu o posiadane dane, w szczególności takie jak: dane dotyczące świadczonych usług, dane transmisyjne, dane o lokalizacji, informacje pozyskane na pomocą tzw. plików cookies. Profilowanie ma wpływ na informacje marketingowe oraz oferty jakie Państwo będą otrzymywać (oferta dopasowana do Państwa potrzeb).

§ 9

1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia nie jest związany ogólnymi warunkami umowy lub postanowieniami umowy kupującego nie będącego konsumentem, jeżeli AMIGA FX TRADING nie wyraził na nie wyraźnej zgody.

2. Opisy oraz „logo” AMIGA FX TRADING stanowią własność i nie mogą zostać wykorzystane bez zgody AMIGA FX TRADING zgodnie z obowiązującymi przepisami.

3. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń poprzez skorzystanie z mediacji. Mediację prowadzi się na podstawie umowy o mediację albo postanowienia sądu kierującego strony do mediacji. Umowa może być zawarta także przez wyrażenie przez stronę zgody na mediację, gdy druga strona złożyła wniosek, o którym mowa w art. 1836 § 1 kodeksu ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. 2014.101. ze zmianami). W umowie o mediację strony określają w szczególności przedmiot mediacji, osobę mediatora albo sposób wyboru mediatora. Mediację prowadzi się przed wszczęciem postępowania, a za zgodą stron także w toku sprawy. Zasady dotyczące mediacji określają przepisy art. 1831 – 18315 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. kodeks postępowania cywilnego.

4. Sądem właściwym dla rozpatrywania spraw wynikających ze złożenia zamówienia i umowy sprzedaży oraz usługi prowadzenia konta i Newslettera, jest w przypadku kupujących nie będących konsumentami sąd powszechny właściwy dla siedziby AMIGA FX TRADING.

5. Prawem właściwym do umów zawartych w Sklepie internetowym oraz do Regulaminu jest prawo polskie.

 

 

ZAŁĄCZNIK Nr 1


FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)


AMIGA FX TRADING Michał Gąsior
ul. Młynek 9b
38-406 Odrzykoń
sklep@wlokna-krosno.com.pl

 

Ja ............................................................................. niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy:


1) sprzedaży następującej/ych rzeczy ……………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………….…………………................................................................................

data odbioru towaru .....................................................................


2) usługi prowadzenia konta w sklepie internetowym data zawarcia umowy ……………………………


3) usługi newslettera ………………………………

data zawarcia umowy ……………………………


Imię i nazwisko....................................................................

Adres...................................................................................

Data.....................................................................................

 


…………………………………………………………….

Podpis konsumenta jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl